Een droom, zes ambities

Innovatiepark De Vlier is een innovatiecluster van vijf varkenshouderijbedrijven in het Primair Agrarisch Gebied in Deurne. De ondernemers werken samen aan een toekomstbestendige varkenshouderij vanuit het perspectief van het gebied, de maatschappij en het bedrijf. Via samenwerking, innovatie en een integrale aanpak maakt Innovatiepark De Vlier werk van de volgende zes ambities.

1. Nul-emissie naar de omgeving

2. Energieneutraal produceren

3. Sluiten van de mineralenkringloop

4. Bevorderen van een gezonde bodem

5. Minimalisatie van de CO2-footprint

6. Realiseren van maximale transparantie

Bij de invulling van de ambities is een integrale benadering van groot belang, omdat de doelstellingen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Een verbetering ten aanzien van één ambitie heeft vaak ook invloed op de andere ambities. Innovatiepark De Vlier kiest daarom voor integrale oplossingen die onder aan de streep voor alle ambities het meest optimaal zijn.

Innovatiepark De Vlier is een samenwerkingsverband van vijf ondernemers in het Primair Agrarisch Gebied van Deurne. Gezamenlijk hebben zij de droom van een toekomstbestendige varkenshouderij.

Iwan Gijsbers

De historie van de varkenshouderij van Iwan Gijsbers begint bij zijn ouders. Zij runden een gemengd bedrijf met varkens en koeien. Zijn vader maakte de specialisatie naar varkenshouderij. Na zijn studie aan de Hoge Agrarische School begon Iwan zijn carrière bij de varkenshandel en daarna bij DLV Advies. Deze adviserende rol beviel hem zo goed dat hij hiermee verder is gegaan. Dit resulteerde in  een adviesbureau en laboratorium. Samen met zijn zwager nam hij het varkensbedrijf van zijn ouders over. Zo had het varkensbedrijf toekomst en kan hij zich blijven focussen op zijn overige activiteiten op het gebied van bestuur, advies en laboratoriumonderzoek. Iwan ziet de toekomst in integrale  projecten waarbij samenwerking en maatschappelijke invloed van belang is. 

Ron Koppens

Ron en zijn partner Kim hebben in 2018 het bedrijf van Ron zijn ouders overgenomen. Waar de start van het bedrijf, in handen van Ron zijn grootouders en later zijn ouders, vooral akkerbouw en zeugen huisvestte, focussen Ron en Kim zich vooral op vleesvarkens en een deel akkerbouw. Als ondernemende varkenshouders zijn ze momenteel bezig met het op een duurzame en toekomstbestendige manier uitbreiden van het bedrijf. De twee locaties liggen op een kleine kilometer van elkaar in het buitengebied van Deurne. De ontwikkeling van Innovatiepark de Vlier zorgt mede voor deze toekomstbestendigheid. Ron en Kim zien deze ontwikkelingen graag op gang komen zodat de uitbreiding van het bedrijf hierop kan worden aangesloten.

Twan Koppens

Twan runt het familiebedrijf van de familie Koppens. Zijn opa en vader  hielden vooral koeien, later is de switch gemaakt naar het fokken van  varkens. Met de komst van Twan is het familiebedrijf gegroeid in omvang  en worden er zowel zeugen als vleesvarkens gehouden. De vrijheid en het ondernemen in eigen bedrijf spreekt Twan het meeste aan binnen zijn werk. Twan is een voorstander van toekomstbestendigheid van de varkenshouderij en zijn bedrijf. Daarom spreekt de samenwerking met andere ondernemers binnen Innovatiepark de Vlier hem erg aan.

Mario van den Berg

Samen met zijn partner runt Mario hun varkenshouderij, die hij 32 jaar geleden gekocht heeft. Destijds was de varkenshouderij nog niet zo groot in omvang. Vanwege de passie voor het vak startte Mario zijn eigen varkenshouderij. Op zijn varkenshouderij houdt hij zeugen. Met zijn deelname aan Innovatiepark de Vlier blijft hij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de sector en daarmee innovatie binnen zijn bedrijf.

Angelo en Marco Swinkels

Angelo en zoon Marco runnen samen een familiebedrijf dat nu voor vier generaties in de familie Swinkels zit. Het familiebedrijf Swipigs houdt op de oorspronkelijke locatie in Deurne zeugen en op andere locaties in Deurne en Ysselsteyn worden vleesvarkens gehouden. Zij proberen zoveel mogelijk in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties, zoals ledverlichting op alle locaties en het opwekken van zonne-energie. Om verdere ambities te realiseren nemen zij deel in Innovatiepark de Vlier. Zij geloven in de kracht van samenwerken met alle betrokken partijen, om zo te komen tot een toekomstbestendige varkenshouderij. Waarbij wij kunnen zorgen dat op een maatschappelijk verantwoorde manier lekker en gezond varkensvlees van Deurnese bodem wordt geproduceerd.

NIEUWS

Innovatiepark De Vlier

Regionaal Meetnet lucht & geluid in zuidoost-Brabant

20 juli 2022 | Met een ‘Regionaal Meetnet’ wordt in de regio Zuidoost-Brabant de luchtkwaliteit gemeten op gebied van fijnstof en stikstofdioxide. Opgedane kennis kan uiteindelijk leiden tot beleid voor een gezondere samenleving. Meetkasten in de buitengebieden met veel veehouderij meten ‘realtime’ stikstofdioxide en fijnstof. Alle data is openbaar, zodat je zelf kunt zien hoe het staat met de luchtkwaliteit in jouw omgeving. Lees meer: 

Innovatiepark de Vlier genomineerd voor de Innovatieprijs!

14 juli 2022 | Met de Innovatieprijs 2022 beloont Agrarische Dagen Someren de meest vernieuwende ontwikkeling in de agrarische sector. Dit kan een machine zijn, een product, idee of start-up. Alle genomineerden hebben gemeen dat ze bijdragen aan een duurzame toekomst van agrarische sector. Via de link hieronder lees je waarom Innovatiepark de Vlier genomineerd is.

ZLTO en LLTB zetten in op doelvergunning voor Innovatiepark de Vlier

19 januari 2022 | ZLTO en LLTB werken samen om voor Innovatiepark De Vlier in Deurne een vergunning op basis van gestelde doelen te verkrijgen. In het innovatiepark willen vijf varkenshouders via ondergrondse pijpleidingen de mest afvoeren om deze op een centrale locatie volledig te zuiveren. Het water dat hierbij vrijkomt gebruiken ze om de mestkelders periodiek te spoelen. Lees het gehele artikel van het NCM via de knop hieronder.

Innovatiepark De Vlier krijgt experimenteerruimte

27 september 2021 | Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant passen de hardheidsclausule toe voor een varkensbedrijf in Deurne dat deel uitmaakt van Innovatiepark De Vlier. Het bedrijf heeft een innovatief stalsysteem waarmee de ammoniakemissie op bedrijfslocatieniveau naar verwachting met 87 procent wordt gereduceerd. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de Nieuwe Oogst.

Doelvergunningen stimuleren innovaties gericht op aanpak emissies

4 augustus 2021 – Onder de uitstootplafond blijven en aan de verplichtingen voldoen. Hoe je dat realiseert moet van ondergeschikt belang zijn. Vijf varkenshouders, actief binnen Innovatiepark De Vlier in Deurne, pleiten daarom voor een systeem van doelvergunningen. Een systeem dat de mogelijkheid biedt om emissies integraal en bij de bron aan te pakken. 

Innovatiepark De Vlier initiatiefrijk op gebied van integrale aanpak emissies

14 juli 2021 | Tweeëneenhalf jaar geleden sloten vijf varkenshouders uit het Primair Agrarisch Gebied in Deurne de handen ineen om duurzaam ondernemerschap een flinke boost te geven. Het idee: een andere manier van mestverwerking, waarbij een brongerichte integrale aanpak centraal staat. Wat daar volgens hen voor nodig is? Een systeem van doelvergunningen. Lees het nieuwsartikel van Integraal Aanpakken via de button hieronder.

Deurnese varkenshouders richten ‘Innovatiepark de Vlier’ op

DEURNE – Vijf agrarische ondernemers uit het Primair Agrarisch Gebied van Deurne hebben de handen ineengeslagen om de uitstoot van onder meer ammoniak terug te dringen. Onder de naam Innovatiepark de Vlier ontwikkelen de varkenshouders een uniek, innovatief integraal systeem. Hiermee hopen zij de uitstoot van hun bedrijven veel verder terug te dringen dan de wettelijke norm.

Op de hoogte blijven van
Innovatiepark De Vlier

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte met betrekking op de laatste ontwikkeling van Innovatiepark De Vlier en schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de ondernemers van Innovatiepark de Vlier? Neem gerust contact op.

Brochure

Alle informatie op deze website is ook te lezen in de brochure voor Innovatiepark De Vlier. Deze brochure kunt u hier downloaden.

Ook in de toekomst
voldoen aan
verwachtingen

Voor Innovatiepark de Vlier is achteroverleunen er niet bij. Om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen wil de groep ondernemers daarom, als onderdeel van de integrale oplossing een monitoringsysteem opzetten om de werkelijke emissie te kunnen monitoren en waar nodig te kunnen bijsturen. Bovendien wil het de data beschikbaar stellen aan derden ter bevordering van kennisdeling en innovatie. Hiermee wenst het innovatiecluster alle stakeholders te bedienen. Omdat Innovatiepark de Vlier een van de proeftuinen is binnen het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland, wordt het hierin ook ondersteund. Ook heeft het steunbetuigingen ontvangen van diverse belanghebbenden, waarmee het cluster aantoont dat haar initiatief breed gedragen wordt.

Innovatiepark de Vlier heeft de haalbare reductie van de ammoniakemissie in detail is uitgewerkt. Graag gaan  wij met u in gesprek om onze ambities en plannen nader toe  te lichten. 

FAQ
Innovatiepark de Vlier

Menu